REGULAMIN

Regulamin Wypraw Zimowych

                                                                                                                                                             .

 1. Zawarcie umowy

1.1. Zgłoszenie do udziału w Wyprawie Zimowej odbywa się drogą e-mail na adres AKTYWNI-365.pl

1.2. Warunkiem udziału w Wyprawie Zimowej jest podpisanie Umowy o świadczenie usługi turystycznej ( zwanej dalej Umową organizacji Wyprawy Zimowej ) pomiędzy Uczestnikiem i AKTYWNI-365, oraz uregulowanie wszystkich płatności zawartych w umowie.

1.3. Za integralną część umowy uważa się warunki finansowe oraz szczegółowy plan Wyprawy Zimowej.

1.4. W przypadku uczestnictwa w Wyprawie Zimowej osoby niepełnoletniej, Umowę podpisuje opiekun prawny.

 1. Warunki płatności

 2.1 W ciągu 7 dni od podpisania umowy, uczestnik zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% kosztów wyprawy.

2.2. Pozostałe 70% kosztów wyprawy w terminie 60 dni przed planowanym terminem wyprawy.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

 1. braku wpłaty pełnej kwoty za usługę w ustalonym terminie. Zadatek w wysokości 30% kwoty

nie zostaje zwrócony.

 1. w przypadku nieosiągnięcia minimum logistycznego jakim jest liczba 3 uczestników Wyprawy Zimowej. Wpłacony zadatek zostaje zwrócony, bądź za porozumieniem stron, zostaje ustalony nowy termin wyprawy.
 2. w przypadku braku odpowiednich warunków do zrealizowania Wyprawy Zimowej ( brak pokrywy śnieżnej ). Organizator AKTYWNI-365. Zobowiązuje się do zwrotu pełnej wpłaconej kwoty na konto zamawiającego usługę.
 3. Aktywni-365 zastrzega sobie prawo do naliczenia ustawowych odsetek karnych wobec Uczestników, którzy nie dopełniają terminów płatności na poczet organizacji Wyprawy Zimowej.
 4. Aktywni-365 zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny wyprawy w przypadku wzrostu kosztów transportu, opłat za kolej linową, podatków lub opłat za usługi lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach lotniczych oraz w przypadku wzrostu kursu walut. Podwyższenie ceny wyprawy może nastąpić jednak nie później niż na 15 dni przed jej rozpoczęciem.
 1. Gwarantowane wyposażenie wyprawowe.

Aktywni-365 gwarantują udostępnić na czas uczestnictwa w Wyprawie Zimowej ( zwanej dalej Wyprawą Zimową), niezbędnego i pełnego wyposażenia w sprzęt wyprawowy w którego skład wchodzą na osobę:

– pulka ( sanie transportowe )

– uprząż do pulki

– rakiety śnieżne TSL

– kije trekkingowe BLACK DIAMOND

– stuptuty

– śpiwór puchowy w zakresie temperatury komfortu do – 19 stopni Celsjusza   CUMULUS

– wkład higieniczny do zwiększenia komfortu użytkownika.

– płachta biwakowa do ochrony śpiwora przed efektem kondensacji pary wodnej
– materac dmuchany ze współczynnikiem izolacyjności R-Value 5,7  Thermarest NeoAir XTherm

– mata składana kostkowa

– folia NRC

– łopata biwakowa

– latarka czołowa PETZL lub BLACK DIAMOND

– szczotka do czyszczenia ośnieżonego namiotu

– termos na picie ESBIT

– termos na jedzenie ESBIT

– sztućce PRIMUS

Do dyspozycji grupy

 – kuchenki JET BOIL

 – namioty ekspedycyjne MARABUT

 1. Wyżywienie

  Biorąc pod uwagę różne preferencje stosowanej diety  przez uczestników wypraw, nie ingerujemy w rodzaj wyżywienia. Jedynie sugerujemy jakie produkty nadają się do zabrania na taką wyprawę.

Aktywni-365 w ramach ceny za Wyprawę Zimową wliczają jeden posiłek plus napój do kwoty 40 PLN. w osadzie JIZERKA  (Czechy)  powyżej tej kwoty uczestnik pokrywa wynikłą resztę z własnych środków. Oraz na zakończenie wyprawy drugi posiłek w Chacie Izerskiej w Świeradowie w postaci pieczonego na kamiennym grillu pstrąga w raz napojem.

 1. Ubezpieczenie

   Aktywni-365 gwarantują w cenie Wyprawy Zimowej ubezpieczenie NNW  na kwotę nie mniejszą niż :

– Wyprawa Zimowa w Górach Izerskich, obszar Polski i Czech – …..*

– Wyprawa Zimowa Płaskowyż Hardangervidda  Norwegia – …… *

5.1. Uczestnik wyprawy, cierpiący na jakiekolwiek choroby przewlekłe, powinien skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia czy dane schorzenie uniemożliwia wzięcia udziału w Wyprawie Zimowej. W przypadku przeciwskazań lekarskich uczestnik grupy może nie zostać wciągnięty na listę uczestników. W sytuacji, gdy dane schorzenie nie stanowi przeszkody w udziale w wyprawie jednak może być podstawą do wyższej składki ubezpieczeniowej.

5.2. Uczestnik ma prawo do dodatkowej składki ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków pod warunkiem dodatkowej opłaty na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego.

5.3. Uczestnik, który cierpi na chorobę przewlekłą i nie informuje o tym fakcie organizatora wyprawy. W przypadku jakichkolwiek komplikacji, następstw zdrowotnych związanych z powyższą dolegliwością jest zobowiązany do osobistego poniesienia kosztów związanych z akcją ratunkową oraz kosztami hospitalizacji.

 1. Transport uczestników

6.1. W przypadku przyjazdu uczestników do miejsca siedziby AKTYWNI-365, tj. Kostrzyn nad Odrą . Koszt transportu na miejsce i powrót, wliczony jest w cenę Umowy.

6.2. W przypadku Wyprawy Zimowej w Górach Izerskich ( istnieje możliwość zabrania uczestników z miejsca zamieszkania, o ile lokalizacja miejsca zamieszkania wypada w okolicy trasy dojazdowej Kostrzyn nad Odrą – Świeradów ).

6.3. W przypadku Wyprawy Zimowej na Płaskowyż Hardangervidda  uczestnicy spotykają się w miejscu siedziby AKTYWNI-365. Organizator nie zwraca kosztów poniesionych za dojazd i powrót do miejsca zamieszkania uczestników wyprawy.

6.4. W przypadku gdy Uczestnicy nie pojawią się w ustalonym terminie i miejscu jest to traktowane jako zerwanie warunków umowy, rezygnacja z Wyprawy Zimowej a ich zadatki wpłacone na poczet organizacji wyprawy nie zostają zwrócone.

 1. Odpowiedzialność AKTYWNI-365

7.1. AKTYWNI-365 odpowiada za niewykonanie bądź nierzetelne wykonanie Umowy organizacji Wyprawy Zimowej wynikającej z niedotrzymania ustalonych warunków w Umowie. Chyba, że niewykonanie bądź nierzetelne wykonanie wynika z:

 1. działaniem lub zaniechaniem ze strony klienta
 2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług zawartych w umowie, oraz przypadku gdy tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.
 3. brakiem warunków śniegowych uniemożliwiających przemieszczanie się z pulkami po szlaku.

7.2.  AKTYWNI-365 ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nierzetelne  wykonanie usługi Wyprawy Zimowej do wysokości ceny imprezy względem każdego z Uczestników.

7.2. Ograniczenie, o którym mowa w ust.8.2, nie dotyczy szkód na osobie.

 1. Wyposażenie osobiste

Uczestnicy powinni wstawić się na miejsce rozpoczęcia wyprawy wyposażeni w odpowiednią odzież i wyżywienie. Ustaloną w dokumentach stanowiących integralną część umowy.

AKTYWNI-365 nie bierze odpowiedzialności za zagubienie lub opóźnienia transportu bagażu z osobistym sprzętem Uczestników w drodze na miejsce startu wyprawy.

 1. Rezygnacja z wyprawy

9.1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wyprawy wynikłych ze strony Uczestnika. AKTYWNI-

365 będzie pobierał opłaty w wysokości określonej w Umowie.

9.2. Opłaty nie mogą przewyższać, ani być niższe od kosztów poniesionych przez AKTYWNI-365. Na życzenie zainteresowanego zostanie przygotowany i przedstawiony wykaz kosztów poniesionych na poczet jego uczestnictwa w wyprawie.

9.3. Rezygnacja winna być złożona w formie pisemnej na adres e mail  AKTYWNI-365.

Dokument winien zawierać PESEL, imię i nazwisko.

W przypadku obywateli innych państw, dokument winien zawierać numer odpowiedniego dokumentu tożsamości. Za datę przyjęcia rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania przez biuro AKTYWNI-365 zgłoszenia pocztą e-mail.

 1. Reklamacje

10.1 Reklamacje związane z wykonaniem Umowy powinny być składane bezpośrednio u Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, nie dłuższej niż 21 dni od zakończenia wyprawy.

10.2.AKTYWNI-365  dokłada wszelkich starań aby zakładane założenia programowe zostały zrealizowane. Jednakże zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i trasy w przypadku wystąpienia nie przewidzianych trudności  pogodowych a przede wszystkim problemów zdrowotnych, kondycyjnych uczestników wyprawy. AKTYWNI-365 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z wyżej wymienionych sytuacji.

10.3. Organizator nie bierze odpowiedzialności finansowej za opóźnienia i odwołania lotów a  dodatkowe koszty wynikłe z tej sytuacji, uczestnicy winni pokryć we własnym zakresie.

 1. Odpowiedzialność uczestnika za uszkodzony / zniszczony sprzęt, udostępniony w ramach umowy z AKTYWNI-365

11.1. Wszelkie koszty  z tytułu uszkodzenia sprzętu, wynikłe z nieprawidłowego użytkowania podczas Wyprawy Zimowej i wydanego w ramach umowy pomiędzy AKTYWNI-365  a uczestnikiem, ponosi uczestnik wyprawy.

 1. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu realizacji Umów, w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie. W przypadku gdy porozumienie nie będzie możliwe przez sąd właściwy siedzibie Organizatora.

*minimalne stawki ubezpieczenia podawane są na dany rok względem podpisanej Umowy.