Regulamin:

Organizatorem spływu jest osoba dokonująca rezerwacji sprzętu pływającego w Przedsiębiorstwie AKTYWNI-365

Firma AKTYWNI-365oferuje:

– wypożyczenie kajaków wraz z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi,

– dowóz sprzętu w wyznaczone miejsce oraz jego odbiór po spływie,

Firma AKTYWNI-365 ustala warunki umowy z Organizatorem spływu. Zmian w zakresie usług może dokonać osoba upoważniona przez Organizatora.

Niniejszy regulamin jest obowiązujący dla firmy AKTYWNI-365 po wniesieniu przez Organizatora opłaty lub zadatku na poczet zamówionych usług oraz potwierdzenia przez firmę AKTYWNI-365 przyjęcia ich do realizacji.

Zadatek wynosi 30% kosztów wynikających z umowy i musi być wpłacona co najmniej 30 dni przed datą realizacji usług, chyba, że przyjęto inne ustalenia.

 

Zadatek płatny jest gotówką lub na konto :

AKTYWNI-365

Janusz Mazurek

              Oś. Mieszka I 13/10

      66-470 Kostrzyn nad Odrą

nr.kont. 72124035521111001076268365

Tytułem: imię, nazwisko, telefon, termin spływu

Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie odbioru sprzętu.

 

W przypadku rezygnacji z umowy firma AKTYWNI-365 zwróci zadatek w wysokości:

100% przy rezygnacji powyżej 21 dni od daty wynikającej z umowy

50% przy rezygnacji w terminie 10-21 dni

30% przy rezygnacji w terminie 6-9 dni

Zaliczka przepada całkowicie w przypadku rezygnacji do 5 dni włącznie przed planowanym terminem spływu.

Możliwe jest zwiększenie ilości sprzętu dla grupy pod warunkiem posiadania przez firmę AKTYWNI-365 takich możliwości.

W przypadku wcześniejszego zakończenia spływu niż planował to wypożyczający nie dokonujemy zwrotu poniesionych kosztów.

Na uczestnictwo osób nieletnich Organizator powinien uzyskać pisemną zgodę ich prawnych opiekunów.

Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich odbywa się świadczenie usługi przez firmę AKTYWNI-365.

Organizator zobowiązany jest do upewnienia się, czy stan zdrowia płynących pozwala im na wzięcie udziału w spływie a także przyjąć od nich oświadczenia o płynięciu na własną odpowiedzialność.

Organizator zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo powierzonego sprzętu.

Firma AKTYWNI-365 nie odpowiada za skutki działań uczestników spływu, w tym wynikające z niepoprawnego użytkowania wypożyczonego sprzętu ( organizator ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzony sprzęt i akcesoria kajakowe – wiosła, kamizelki asekuracyjne).

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z ich działań, a w szczególności do pokrycia kosztów likwidacji ewentualnych szkód, w tym uszkodzenia wypożyczonego sprzętu.

Firma AKTYWNI-365 nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne, skutki nieszczęśliwych wypadków uczestników spływu, utratę zdrowia lub śmierć.

Osoby wypożyczające sprzęt zarówno indywidualnie, jak i organizatorzy spływów obowiązani są zapewnić pozostałe warunki bezpieczeństwa takie jak: właściwe korzystanie ze sprzętu i środków asekuracyjnych, zachowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa na wodzie i użytkowania sprzętu, ewentualnie wykupienie ubezpieczenia NW.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że wypożyczający znajdują się pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

Każdy spór wynikły w związku ze świadczeniem usług przez firmę AKTYWNI-365 w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

Pływanie wypożyczonym sprzętem od zachodu do wschodu słońca jest zabronione.

Rezerwacja i wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczna z akceptacją powyższych warunków.